Hilton Avisford Hotel – White LED Dancefloor, Stage Deck

White LED Dancefloor and Stage Deck on hire at Hilton Avisford